Disclaimer

Disclaimer – Juridische info

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en toepassingen die je raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. 24+ nv (24+) geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de 24+ website of de websites waarnaar zij een link leggen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. 24+ draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. 24+ biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Je kan 24+ niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties, foto’s en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij 24+, hetzij aan met 24+ verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Maatschappelijke zetel van de vennootschap: 24+ nv, Pastoor Coplaan 100 te 2070 Zwijndrecht – België BTW BE 895.810.836 – RPR Antwerpen – E-mail info@24plus.be