Juridische informatie

Beste bezoeker, op deze pagina kan je volgende informatie terugvinden:

 

Boodschap voor KBC Klanten 

24+ maakt deel uit van de KBC Groep NV en is het Customer Care Center voor entiteiten binnen de groep. De dienstverlening van 24+ bestaat voornamelijk uit:  

  • contactcenter waarmee KBC-klanten contact kunnen opnemen,
  • contactcenter dat namens KBC met haar klanten contact opneemt voor een afspraak, een tevredenheidsenquête, informatie over allerhande onderwerpen,…
  • voor de registratie van gegevens in toepassingen van KBC,
  • voor administratieve verwerking in opdracht van KBC.

Wij hechten, als verwerker van persoonsgegevens voor KBC, veel waarde aan jouw privacy en passen hetzelfde privacybeleid toe als onze opdrachtgevers (de verwerkingsverantwoordelijken).
Voor alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoons- en klantengegevens verwijzen we daarom graag naar de privacyverklaring van KBC. Die vind je op www.kbc.be/privacy.

 

Privacyverklaring van 24+  

Deze privacyverklaring geldt voor 24+ NV als verwerkingsverantwoordelijke met als maatschappelijke zetel Pastoor Coplaan 100 te 2070 Zwijndrecht, BTW BE 0895.810.836.  

24+ kan jouw persoonsgegevens verwerken

Je vult ons contactformulier in

Bij het bezoek van deze site worden persoonsgegevens verwerkt wanneer je het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt door 24+ verwerkt om met je contact op te nemen. Dat gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang. Jouw e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. Jouw persoonsgegevens worden na 2 jaar verwijderd.

Je solliciteert bij 24+

Ook als je solliciteert bij 24+ worden je persoonsgegevens verwerkt. Je gegevens worden bewaard in een personeelsdossier. In het geval dat je niet wordt aangeworven als medewerker van 24+, worden die persoonsgegevens na 5 jaar verwijderd.

Op de website van 24+ zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Persoonsgegevens die we hebben verkregen via deze site worden beschermd, zowel online als offline.

Welke rechten kan je uitoefenen?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) laat je toe jouw rechten uit te oefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Het gaat hier over het recht om inzage te vragen in jouw gegevens en die te verbeteren en/of te verwijderen. Je kunt ook een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen of jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, kan je contact opnemen met 24+ via het contactformulier of door rechtstreeks contact op te nemen met de DPO (Data Protection Officer) van 24+ via privacy@24plus.be

Als je het niet eens bent met de manier waarop 24+ uw gegevens verwerkt, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, contact@apd-gba.be

 

Cookieverklaring

Op de website van 24+ worden geen cookies of andere gelijkaardige technologieën gebruikt, zelfs geen cookies die als strikt noodzakelijk kunnen worden beschouwd. Ter informatie leggen we hieronder wel kort uit wat cookies zijn.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die naar je browser worden verstuurd als je een website bezoekt en die je computer, smartphone of tablet bewaart. Die bestanden worden ingelezen telkens je de website bezoekt. In die bestanden wordt informatie opgeslagen, zoals de taalvoorkeur voor een website. Zo hoeft de bezoeker die niet bij elk bezoek opnieuw te kiezen. Daarnaast kunnen ook andere technieken zoals pixels, SDK’s en andere technologieën worden gehanteerd. Ze hebben dezelfde functie als cookies: ze dienen bijvoorbeeld om voorkeuren te bewaren en in te lezen.

 

Juridische verklaring

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en toepassingen die je raadpleegt op de website een zuiver informatieve waarde.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. 24+ NV (24+) geeft evenwel geen garanties over de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de 24+ website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties, foto’s en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij 24+, hetzij aan met 24+ verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. 24+ draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. 24+ biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Je kan 24+ niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

 

Bescherming van klokkenluiders

Volgens de Wet van 28 november 2022, is de klokkenluidersregeling bedoeld om je te beschermen als je ernstige inbreuken wil melden die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan het algemeen belang en aan de reputatie van 24plus.
Als je een dergelijke inbreuk wil melden, kan je dat, volledig confidentieel en zonder angst voor nadelige gevolgen, op privacy@24plus.be.