Juridische informatie 

Beste bezoeker, op deze pagina vind je de volgende informatie terug:

 

Boodschap voor KBC-klanten

24+ maakt deel uit van KBC Groep NV en is het Customer Care Center voor entiteiten binnen de groep. De dienstverlening van 24+ bestaat voornamelijk uit: 

  • contactcenter waarmee KBC-klanten contact kunnen opnemen;
  • contactcenter dat namens KBC met zijn klanten contact opneemt voor een afspraak, een tevredenheidsenquête, informatie over allerhande onderwerpen, enz.;
  • de registratie van gegevens in toepassingen van KBC; 
  • administratieve verwerking in opdracht van KBC.

Als verwerker van persoonsgegevens voor KBC hechten we veel waarde aan jouw privacy en passen we hetzelfde privacybeleid toe als onze opdrachtgevers (de verwerkingsverantwoordelijken).

Voor alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoons- en klantengegevens verwijzen we daarom graag naar de privacyverklaring van KBC. Die vind je op www.kbc.be/privacy.

 

Privacyverklaring van 24+ 

Deze privacyverklaring geldt voor 24+ NV als verwerkingsverantwoordelijke met als zetel Pastoor Coplaan 100 te 2070 Zwijndrecht, BTW BE 0895.810.836. 

24+ kan jouw persoonsgegevens verwerken

Je vult ons contactformulier in

Als je het contactformulier op deze website invult, verwerkt 24+ die gegevens om met jou contact op te nemen. Dat gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang. Je e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. We verwijderen je persoonsgegevens na twee jaar.

Je solliciteert bij 24+

Ook als je solliciteert bij 24+ worden je persoonsgegevens verwerkt. Ze worden bewaard in een personeelsdossier. Word je niet aangeworven als medewerker van 24+, dan verwijderen we die persoonsgegevens na vijf jaar.

Op de website van 24+ zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Persoonsgegevens die we hebben verkregen via deze site worden beschermd, zowel online als offline.

Welke rechten kun je uitoefenen?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) laat je toe je rechten uit te oefenen met betrekking tot je persoonsgegevens. Het gaat hier over het recht om inzage te vragen in je gegevens en die te verbeteren en/of te verwijderen. Je kunt ook een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens vragen of je recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen.

Wil je je rechten uitoefenen, neem dan contact op met 24+ via het contactformulier of rechtstreeks met de DPO (Data Protection Officer) van 24+ via privacy@24plus.be.

Als je het niet eens bent met de manier waarop 24+ je gegevens verwerkt, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.

Juridische verklaring

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en toepassingen die je raadpleegt op de website een zuiver informatieve waarde.

De website wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. 24+ NV (24+) geeft evenwel geen garanties over de actualiteit, nauwkeurigheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de 24+-website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties, foto’s en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij 24+, hetzij aan met 24+ verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van de informatie, publicatiesof gegevens verboden, ongeacht de vorm of de middelen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. 24+ draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar ze een link leggen en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. 24+ biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of sitehouders, noch voor de personen of bedrijven waarover de sites informatie verstrekken.

Je kunt 24+ niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de raadpleging van de via hyperlink bezochte website(s).

Bescherming van klokkenluiders

Volgens de Wet van 28 november 2022 is de klokkenluidersregeling bedoeld om je te beschermen als je ernstige inbreuken wilt melden die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan het algemene belang en aan de reputatie van 24+.

Als je een dergelijke inbreuk wilt melden, kun je dat volledig vertrouwelijk en zonder angst voor nadelige gevolgen op privacy@24plus.be.